سخنرانی های تصویری

Prashant در ورما, DDS, خانم, FAGD

صفحه & ldquo؛ استراتژی مدیریت درد برای دندان به شدت علامت”

اما نصرت, DDS, خانم, MDS

صفحه & ldquo؛ استفاده از فن آوری های جدید در بررسی پیچیده آناتومی ریشه”