آموزش و پرورش در ادامه

آکادمی دندانپزشکی عمومی لوگو

کاپیتول اندودنتیکس به عنوان یک ارائه دهنده برنامه PACE تایید شده توسط آکادمی دندانپزشکی عمومی تعیین شده. رسمی برنامه آموزش مداوم از این ارائه دهنده برنامه ها توسط ADG برای یاران پذیرفته, استادی و نگهداری عضویت اعتباری. تصویب کند پذیرش توسط یک هیئت مدیره دولت و یا استانی دندانپزشکی و یا تایید AGD معنا نیست. ترم جاری از تصویب آن از 12/1/2016 به 11/30/2017. ID ارائه دهنده # 374396.

دکتر. Prashant در ورما و دکتر. علی نصرت در هیئت علمی در دانشگاه مریلند دندانپزشکی هستند, بخش اندودنتیکس. آنها در حال حاضر دوره های آموزش مداوم در جامعه محلی خود, در باشگاه های مطالعه و در جلسات علمی بین المللی. برای درخواست یک سخنرانی در باشگاه مطالعه خود را, لطفا با دفتر ما-

آدرس پستی

کاپیتول اندودنتیکس

1234 19هفتم سنت NW سوئیت 502
واشنگتن, DC 20036

تلفن

تلفن: شماره تلفن کاپیتول اندودنتیکس 202-822-0732
فکس: 202-822-9095