ارائه دهندگان CE معتبر

کاپیتول اندودنتیکس به عنوان یک ارائه دهنده برنامه PACE تایید شده توسط آکادمی دندانپزشکی عمومی تعیین شده. رسمی برنامه آموزش مداوم از این ارائه دهنده برنامه ها توسط AGD برای یاران پذیرفته, استادی و نگهداری عضویت اعتباری. تصویب کند پذیرش توسط یک هیئت مدیره دولت و یا استانی دندانپزشکی و یا تایید AGD معنا نیست. ترم جاری از تصویب آن از 12/01/2017 به 11/30/2021. ID ارائه دهنده # 374396

آکادمی دندانپزشکی عمومی لوگو